U skladu sa Odredbama člana 11 i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“ br. 51/09) na Osnivačkoj Skupštini „Centra za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji“ održanoj 18.06.2010. godine usvojen je sledeći

STATUT

Centra za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji

Osnovne odredbe

Član 1.

„Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji“ (u daljem tekstu: Centar) osnovan je kao nestranačko, nevladino i neprofitno multidisciplinarno udruženje.  

Opšti cilj Centra je unapređenje kvaliteta života ljudi. Specifični ciljevi Centra su: unapređenje kvaliteta životne sredine, unapređenje zdravlja ljudi i razvoj i implementiranje inovacija u oblasti socijalne zaštite.

Član 2.

Naziv Udruženja je: „Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji“.

Naziv Udruženja na engleskom je: „Center for Educationa and Research in medicine, Ecology and Sociology“ (CERMES).

Skraćeni naziv Udruženja je: CERMES.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Ciljevi i zadaci

Član 3.

Cciljevi i zadaci Centra su: unapređenje kvaliteta života ljudi, unapređenje zdravlja ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine i razvoj i implementiranje inovacija u oblasti socijalne zaštite.

U cilju unapređenja zdravlja, Centar obavlja sledeće aktivnosti:

 1. Razvoj i implementacija programa iz oblasti preventivne medicine – isticanje važnosti i promocija zdravog načina života, fizičke aktivnosti i sporta, unapređenje ishrane i druge preventivne aktivnosti;
 2. Razvoj i implementacija programa iz oblasti komplementarne (tradicionalne, integrativne, kvantne) medicine;
 3. Unapređenje kvaliteta života dece i mladih;
 4. Naučno i stručno istraživanje u cilju unapređenja zdravlja;
 5. Edukacija i stručno usavršavanje u oblasti medicine, komplementarne medicine i sporta;
 6. Ostale aktivnosti u cilju unapređenja zdravlja, u skladu sa zakonom i aktima Centra.

U cilju unapređenjea kvaliteta životne sredine, Centar obavlja sledeće aktivnosti:

 1. Kreiranje i implementacija programa iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, kao i energetske efikasnosti i alternativnih izvora energije;
 2. Naučno i stručno istraživanje u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine;
 3. Edukacija i stručno usavršavanje u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja i energije;
 4. Ostale aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, u skladu sa zakonom i aktima Centra.

U oblasti socijalne zaštite, Centar obavlja sledeće aktivnosti:

 1. Unapređenje postojećih i kreiranje novih usluga zaštite osoba u stanju socijalnog rizika (stara lica, osobe sa invaliditetom, marginalizovane populacione grupe i drugi);
 2. Obrazovanje i vaspitanje dece, omladine, žena, radnika i starih;
 3. Razvoj ljudskih potencijala;
 4. Razvijanje kreativne svesti;
 5. Edukacija i stručno usavršavanje u oblasti sociologije i socijalne zaštite;
 6. Ostale aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta socijalnih usluga, u skladu sa zakonom i aktima Centra.

Član 4.

U cilju unapređenja kvaliteta života svojih korisnika, kao i u cilju unapređenja sopstvenog kvaliteta rada, Centar obavlja i:

 1. Edukaciju i stručno usavršavanje;
 2. Jačanje kapaciteta organizacija i menadžmenta;
 3. Promociju volonterizma, edukaciju volontera i poboljšanje kvaliteta volonterskog rada;
 4. Druge aktivnosti u skladu sa zakonom i aktima Centra.

Član 5.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Centar uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Centar može pristupiti domaćim i međunarodnim savezima sličnih ciljeva, o čemu odluku donosi Skupština Centra. Pristupanje savezima prijavljuje se nadležnom registratoru, u skladu sa zakonom.

Članstvo u Udruženju, prava i obaveze članova

Član 6.

Član Centra može biti svako lice, bez obzira na pol, starost, versku, rasnu ili političku pripadnost, koje prihvata ciljeve Udruženja, Statut i opšta akta Centra.

Maloletna lica sa navršenih 14 godina života i lica sa umanjenom poslovnom sposobnošću mogu se učlaniti u Centar uz prilaganje overene izjave njegovog zakonitog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakoniti zastupnik.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova Centra.

Član 7.

Članstvo u Centru prestaje: svojevoljnim istupanjem, isključenjem, prestankom rada Centra ili smrću člana.

Član može samovoljno istupiti davanjem pismene izjave.

Član može samovoljno istupiti davanjem pismene izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonitog zastupnika.

Član može biti isključen iz Centra odlukom Upravnog odbora, a na predlog Izvršnog direktora, zbog duže neaktivnosti, nepoštovanja odredaba Statuta ili drugih opštih akata ili narušavanja ugleda Centra. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Centru. Na odluku Upravnog odbora o prestanku svojstva člana Centra, član može podneti žalbu Skupštini Centra. Odluka Skupštine po tom pitanju je konačna.

Član Centra odgovara za svoje obaveze prema Centru, koje su nastale pre prestanka svojstva člana Centra.

Član 8.

Član ima pravo da:

 1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarenju ciljeva Centra;
 2. Neposredno odlučuje u odlučivanju u Skupštini, kao i preko organa Centra;
 3. Bira i da bude biran u organe Centra.

Član je dužan da:

 1. Aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Centra;
 2. Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Centra;
 3. Obavlja druge poslove, koje mu povere organi upravljanja i rukovođenja.

Organi upravljanja i rukovođenja Centrom

Član 9.

Organi upravljanja Udruženja su Skupština i Upravni odbor.

Organi rukovođenja Udruženjem su Izvršni direktor i Programski direktor. Oni sprovode odluke organa upravljanja i vode svakodnevne aktivnosti Udruženja.

Programski savet je konsultativni organ Udruženja.

Skupština Centra

Član 10.

Skupština je najviši organ upravljanja Centrom i čine je svi njegovi članovi.

Član 11.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o vremenu i mestu održavanja sa predlogom dnevnog reda.

Član 12.

Skupština Udruženja vrši sledeće poslove:

 1. Utvrđuje stavove i daje smernice za rad organima Centra;
 2. Usvaja plan i program rada i razvoja Centra;
 3. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 4. Raspravlja i usvaja godišnji izveštaj o radu Centra i njegovih organa;
 5. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Centra;
 6. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 7. Usvaja druga opšta akta Centra;
 8. Odlučuje o promeni namene ili otuđenja nepokretnosti Centra;
 9. Odlučuje o vanrednim pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Centra;
 10. Donosi druge odluke koje Statutom nisu izričito poverene drugim organima Centra.

Član 13.

Na početku sednice, Skupština iz svojih redova javnim glasanjem bira predsedavajućeg Skupštinom i zapisničara.

O toku rada Skupštine vodi se zapisnik, koji treba da sadrži: broj prisutnih članova, dnevni red, rezultate glasanja i izbora, predloge odluka sa imenom predlagača. Zapisnik potpisuju predsedavajući, zapisničar i dvoje overivača zapisnika.

Skupština punopravno odlučuje, ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.

Ukoliko na Skupštini ne prisustvuje dovoljan broj članova, Skupština se odlaže i nova zakazuje za ne manje od sedam dana. Ukoliko u novom sazivu ne bude dovoljan broj članova, nova se zakazuje za ne manje od 15 dana.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 14.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta ili odlučivanje o statusnim promenama neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Upravni odbor

Član 15.

Upravni odbor je glavni organ upravljanja Centrom; on određuje politiku, vrši nadzor i strateški vodi organizaciju.

Glavna područja odgovornosti  Upravnog odbora su: čuvanje misije, određivanje vrednosti i standarda i osiguravanje sredstava Centra.

Član 16.

Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor, iz reda svojih članova, bira predsednika i zamenika predsednika.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i oni se mogu birati ponovo na istu funkciju.

Mandat člana Upravnog odbora Centra može prestati pre isteka vremena ako podnese pismenu ostavku ili ako ga opozove Skupština Udruženja zbog nepridržavanja Statuta i drugih opštih akata, lošeg rada ili neurednog prisustvovanja sednicama Upravnog odbora.

Član 17.

Sednice Upravnog odbora se sazivaju po potrebi, ali najmanje jednom u šest meseci.

Hitne sednice Upravnog odbora mogu biti održane i telefonom, putem Interneta ili drugim vidom elektronske komunikacije, a odluke, koje se pri tome donesu, moraju biti potvrđene na sledećoj sednici.

Upravni odbor saziva predsednik Upravnog odbora Centra. Obaveštenje o sazivanju Upravnog odbora sa predlogom dnevnog reda može biti pismeno ili usmeno.

Član 18.

Upravni odbor:

 1. Upravlja Centrom između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva;
 2. Sprovodi odluke, zaključke i smernice Skupštine i podnosi izveštaj o svom radu sa predlozima;
 3. Donosi finansijske odluke i usvaja završni račun Centra,
 4. Bira organe rukovođenja, evaluira njihov rad i donosi odluku o njihovom razrešenju;
 5. Odlučuje o predlozima za podnošenje aplikacija i pokretanju projekata i programa Centra;
 6. Odlučuje o pokretanju privrednih delatnosti od značaja za Centar, o njihovoj organizaciji i njihovom gašenju;
 7. Odlučuje o pokretanju postupka za izmenu i dopunu statuta;
 8. Odlučuje o uvođenju, visini i ukidanju članarina;
 9. Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi, određuje posebnog zastupnika Centra za taj postupak;
 10. Bira predstavnike Centra u savezima u kojima je Centar član;
 11. Odlučuje o tome, koja će se dokumenta Centra smatrati službenom i drugom tajnom;
 12. Daje saglasnost za ugovore o sponzorstvu, koji stvaraju obaveze za Centar;
 13. Daje saglasnost za promenu podataka kod nadležnog registra;
 14. Odlučuje o promeni službene adrese Centra;
 15. Odlučuje o formiranju komisija i saveta Centra;
 16. Vrši druge poslove i zadatke od interesa za Udruženje, u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 19.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje tri člana, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 20.

Predsednik Upravnog odbora je odgovoran za koordinaciju rada Odbora i služi kao spona između Upravnog odbora i organa rukovođenja – Izvršnog i Programskog direktora.

Pored navedenog, predsednik Upravnog odbora:

 1. Saziva sastanke Upravnog odbora;
 2. Zajedno sa Izvršnim direktorom određuje dnevni red sastanaka Upravnog odbora;
 3. Vodi diskusiju na sastancima; posebno vodi računa o poštovanju dnevnog reda i pravila ponašanja;
 4. Koordinira aktivnosti Upravnog odbora izvan sastanaka;
 5. Ocenjuje učinak Izvršnog i Programskog direktora;
 6. Predstavlja organizaciju u javnosti;
 7. Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom, preporukama i odlukama Skupštine Centra i zakonom.

Član 21.

Zamenik predsednika Upravnog odbora je ovlašćen da, u slučaju odsustva predsednika vodi sednicu Upravnog odbora.

Izvršni direktor

Član 22.

Izvršni direktor rukovodi radom Centra u skladu sa Statutom, odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

Izvršni direktor ima prava, ovlašćenja i odgovornosti poslovodnog organa organizacije u skladu sa zakonom.

Član 23.

Izvršnog direktora bira upravni odbor Udruženja.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine i on se može ponovo birati na istu funkciju.

Mandat Izvršnog direktora može prestati pre isteka vremena ako podnese pismenu ostavku ili ako ga opozove Upravni odbor zbog lošeg rada ili nepridržavanja Statuta ili drugih opštih akata Centra.

Izvršni direktor je dužan da svoj posao obavlja još jedan mesec po podnošenju ostavke, osim kada Upravni odbor odobri ranije napuštanje posla, zbog opravdanih i posebnih okolnosti.

Član 24.

Izvršni direktor:

 1. Organizuje redovno obavljanje delatnosti Centra;
 2. Zapošljava, otpušta i vrši nadzor zaposlenih u Centru;
 3. Identifikuje, pribavlja i upravlja resursima Centra, uključujući raspoređivanje prihoda i rashoda u skladu sa smernicama Upravnog odbora;
 4. Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 5. Priprema godišnji budžet; izrađuje godišnje izveštaje;
 6. Odobrava službena putovanja u zemlji i izdaje rešenje za službeno putovanje u inostranstvo;
 7. U saradnji sa Programskim direktorom predlaže pravila i strateške inicijative Upravnom odboru;
 8. Pruža podršku radu Upravnog odbora;
 9. Komunicira sa interesnim grupama;
 10. Promoviše organizaciju u javnosti;
 11. Obavlja druge poslove po nalogu Upravnog odbora ili Skupštine, a u skladu sa Statutom i zakonom.

Programski direktor

Član 25.

Programski direktor rukovodi programskim aktivnostima Udruženja.

Programskog direktora bira Upravni odbor Udruženja.

Mandat Programskog direktora traje četiri godine i on se može ponovo birati na istu funkciju.

Mandat Programskog direktora može prestati pre isteka vremena ako podnese pismenu ostavku ili ako ga opozove Upravni odbor zbog nepridržavanja Statuta i drugih opštih akata Udruženja ili lošeg rada.

Član 26.

Programski direktor:

 1. Koordinira rad programskih aktivnosti Udruženja;
 2. Vodi računa da se programske aktivnosti neometano odvijaju;
 3. Prima predloge projekata i inicijalno ih ocenjuje;
 4. Predlaže Upravnom odboru otpočinjanje nove, ili nastavak ili obustavu postojeće programske aktivnosti;
 5. Obezbeđuje podršku osoblju angažovanom na programskim aktivnostima – bilo u pripremi nove, bilo u održavanju postojeće aktivnosti;
 6. Obezbeđuje internu evaluaciju programskih aktivnosti;
 7. Izveštava Upravni odbor o programskim aktivnostima Udruženja;
 8. U saradnji sa Izvršnim direktorom organizuje priredbe, tribine, predavanja i slične manifestacije;
 9. Obavlja druge poslove po nalogu Upravnog odbora ili Skupštine, a u skladu sa Statutom i zakonom.

Programski savet

Član 27.

Programski savet je savetodavni i konsultativni organ Centra.

Programski savet broji tri ili više članova, uglednih domaćih i inostranih saradnika, koje bira Skupština.

Promene u sastavu Programskog saveta potvrđuje Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Član 28.

Programski savet: daje smernice o strateškom razvoju Centra, obezbeđuje mišljenje o usklađenosti projekata Centra sa Statutom i obavlja druge konsultativne poslove u skladu sa aktima Centra.

Javnost rada

Član 29.

Rad Centra je javan. Izvršni direktor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Centra neposredno, putem elektronske pošte, štampanih publikacija, Internet prezentacija ili saopštenja za javnost.

Član 30.

Unutar Centra javnost rada se obezbeđuje:

 1. Obaveštavanjem članstva o radu svih organa Centra;
 2. Podnošenjem izveštaja o radu i materijalno – finansijskom poslovanju Centra;
 3. Informisanjem društveno – političke zajednice i drugih organizacija i institucija, kad je to potrebno.

Zastupanje

Član 31.

Prava i dužnosti zastupnika Centra imaju predsednik Upravnog odbora i Izvršni direktor Centra.

Lica navedena u prvom stavu ovog člana imaju sva prava i dužnosti finansijskih nalogodavaca.

Imovina Udruženja i materijalno – finansijsko poslovanje

Član 32.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka, Centar pribavlja sredstva putem: članarina, donacija, poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, zaveštaja, kamata na uloge,  naknadama za obavljanje delatnosti i usluga, sopstvenim prihodima i prihodima privrednih društava čiji je osnivač kao i konkurisanjem projektima kod državnih organa ili fondacija i drugih izvora, u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 33.

Centar može obavljati privrednu delatnost: 22110 – izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija.

Centar se može baviti i istraživanjem i eksperimentalnim razvojem u nauci, konsaltingom, menadžmentom, priređivanjem sajmova, uslugama reklame i propagande, ispitivanjem tržišta, iznajmljivanjem mašina, izdavanjem časopisa i sličnih periodičnih izdanja, izdavanjem zvučnih zapisa, štampanjem, delatnošću biblioteka, trgovinom na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom i obrazovanjem odraslih.

Član 34.

Centar može početi sa neposrednim obavljanjem delatnosti navedenih u članu 33 tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 35.

Prihodi i rashodi Centra se raspoređuju za ostvarenje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 36.

Centar upravlja i koristi imovinu kojom raspolaže, ili mu je data na korišćenje.

Sva imovina kojom Centar raspolaže mora se koristiti u skladu sa ciljevima definisanim u ovom Statutu.

Centar može promeniti namenu imovini kojom raspolaže samo izuzetno, uz odluku Skupštine dok god ona ispunjava zahtev iz stava 2 ovog člana.

Centar može imovinu kojom raspolaže, odnosno koristi, dati na privremeno korišćenje članovima Udruženja, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora.

Obavljanje knjigovodstvenih poslova Centar, odlukom Upravnog odbora, poverava stručnoj službi, koja je ovlašćena za tu vrstu delatnosti.

Angažovanje stručnjaka i volontera, kontinuirana edukacija članova i angažovanog osoblja

Član 37.

Radi postizanja svojih ciljeva i zadataka, Centar angažuje stručnjake i volontere različitih profila.

Angažovana lica mogu, a ne moraju biti članovi Centra.

Odluku o angažovanju stručnjaka i volontera donosi Izvršni direktor.

Član 38.

Prava i obaveze angažovanih stručnjaka, kao i visina novčane naknade za stručni rad definisani su posebnim ugovorom.

Nadzor nad radom angažovanih lica vrše Programski ili Izvršni direktor, o čemu izveštavaju Upravni odbor Centra.

Član 39.

Volonterski rad u Centru mogu obavljati sva zainteresovana lica.

Prava i obaveze volontera definisana su Ugovorom o volontiranju.

Odluku o prestanku volonterskog rada donosi volonter ili Upravni odbor.

Član 40.

Centar može slati svoje članove, angažovana lica i volontere na stručno usavršavanje.

Odluku o finansiranju stručnog usavršavanja članova Centra donosi Upravni odbor na predlog Izvršnog direktora.

Obaveze lica, kome je Centar obezbedio stručno usavršavanje, regulisane su ugovorom, odlukama organa upravljanja i rukovođenja i opštim aktima.

Opšta akta Udruženja

Član 41.

Opšta akta Udruženja su: Statut, pravilnici, protokoli rada, etički kodeks i druge odluke, kojim se na opšti način uređuju određena pitanja.

Član 42.

Inicijativu za donošenje, izmenu i dopunu opštih akata Udruženja mogu dati: Upravni odbor, Izvršni direktor ili najmanje trećina članova Udruženja.

Opšta akta se donose skupštinskim glasanjem na način predviđen ovim Statutom.

Opšta akta stupaju na snagu datumom usvajanja tih akata ili u roku koji je naveden u njihovim završnim odredbama.

Evidencije

Član 43.

Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima, imovini i angažovanom osoblju.

Udruženje vodi evidenciju o svim tekućim i obavljenim projektima, kao i o korisnicima navedenih projekata.

Koordinatori ili rukovodioci projekta su dužni voditi evidenciju o broju radnih sati volontera i stručnjaka, prisustvu korisnika projekta i rezultatima projekta na način određen odlukom Upravnog odbora Udruženja.

Član 44.

Evidencija se može voditi u štampanoj ili elektronskoj formi.

Preciznija struktura formulara odnosno softvera za izveštavanje i evidentiranje određena je posebnim aktima Centra.

Rešavanje sporova

Član 45.

Sporove između Centra i članova Centra rešavaju nadležni organi u Centru.

Organi Centra i članovi Centra su dužni da izvrše odluku nadležnog organa Centra.

Prestanak rada Udruženja

Član 46.

Centar prestaje da radi odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 47.

U slučaju prestanka rada Centra, lice koje je zastupalo Centar, dužno je da u zakonski predviđenom roku izvesti o tome nadležni organ, radi brisanja Centra iz Registra.

Član 48.

U slučaju prestanka rada, sa imovinom Centra će se postupati na zakonom propisan način.

Izgled i sadržaj pečata i vizuelnih obeležja Centra

Član 49.

Centar  ima pečat okruglog oblika na kome je po obodu na gornjoj polovini ispisano: „Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji - Pančevo“, u sredini znak, a u donjoj polovini: „Center for education and  research in medicine, ecology and sociology – Pančevo“.

Član 50.

Centar ima svoj znak – stilizovana grupa ljudi simbolično prikazana kao tri piramide sa kupolom sunca na temenu piramide.

Prelazne i završne odredbe

Član 51.

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom usvajanja i počinje da se primenjuje trenutkom upisa u Registar.

Predsedavajući Osnivačke skupštine:

Dubravka Nikolovski