Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji prihvata ovaj Etički kodeks kao model dostojnog ponašanja, koji usmerava sveukupnu delatnost ostvarenju najviših ekoloških, humanih, etičkih i filantropskih ideala. Centar obvezuje svoje članove da razvijaju vlastitu svest o etičkim pitanjima i da se pridržavaju ovog Kodeksa. Sa  Kodeksom moraju biti upoznati svi budući članovi prilikom pristupanja u Udruženje.

Etički principi

Ovaj Kodeks daje zajednički skup vrednosti, koji članovi Centra za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji uvažavaju u svom delovanju u zajednici.

 • Svojim delovanjem članovi podstiču zajedništvo i ravnopravnost u ostvarivanju programskih ciljeva.
 • U svom radu i delovanju članovi Centra se obavezuju da će u svakoj prilici voditi računa o poštovanju osnovnih ljudskih prava.
 • Članovi Centra nastoje u svojoj zajednici pomagati pri aktivnostima koje podižu ekološku svest, moralnost i etiku.
 • Sav rad i sve aktivnosti članova Centra treba da su usmerene u cilju boljeg funkcionisanja Centra.
 • Svaki član Centra upravlja realizacijom svog projekta, ali vodi računa da u izradu projekta uključi što veći broj članova.
 • Član Centra je obavezan da pruži pomoć pri izradi drugih projekata, u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima.
 • Obavezno je da se svi članovi Centra korektno ponašaju jedni prema drugima, da neguju timski rad i duh prijateljstva.
 • Svi članovi sarađuju s Upravnim odborom u kontroli i promociji etičkih pitanja.
 • U kontaktima sa saradnicima i drugim osobama, članovi Centra treba da budu strpljivi i korektni, uvek dajući istinite, ispravne i potpune informacije.
 • Članovi Centra poštuju i štite privatnost drugih članova Centra.
 • Član koji uoči da drugi član krši principe etičkog ponašanja, dužan ga je na to upozoriti i na neformalan način pokušati pomoći u razrešenju problema.
 • Članovi preuzimaju potpunu ličnu odgovornost za vlastite javne nastupe. Oni trebaju biti u skladu s Etičkim kodeksom.
 • Kada nastupaju ili kada komentarišu svoje aktivnosti u Centru u javnim glasilima, pisanim člancima, na radiju ili televiziji, na javnim predavanjima i slično, članovi iskazuju istinite tvrdnje i informacije
 • Članovi ne prikazuju tuđe ideje i podatke kao svoje. Plagiranje je ekstremni oblik neetičnog odnosa prema tuđem radu.
 • Svi projekti koje Centar podržava, pokreće ili pomaže u pronalaženju finansijskih sredstava za njihovu realizaciju moraju biti temeljena na valjanim postupcima i tehnikama koje daju potrebne podatke za interpretaciju i u skladu su sa namenom za koju se koriste.
 • Članovi Centra nastoje ostvariti i zadržati visok nivo kompetentnosti u svom delovanju. Svesni granica svojih znanja i vlastite stručnosti pružaju samo one usluge i služe se samo onim tehnikama za koje su kvalifkovani obrazovanjem ili iskustvom.
 • Očekuje se da svaki član priprema redovno informacije za web-site Centra i da njegov rad bude transparentan i dostupan i ostalim članovima Centra.
 • Popis članova Centra je vlasništvo Centra i ne može se bez dopuštenja Upravnog odbora davati na uvid pravnim ili fizičkim licima izvan Centra.

Povrede propisa koje sadržava Kodeks razmatra Upravni odbor Centra, koji procenjuje težinu povrede propisa i određuje sankcije.

Kodeks je podložan stalnim proverama i eventualnim dopunama i izmenama. Upravni odbor Centra će periodično raspravljati o potrebama izmena i dopuna Kodeksa.

Ovaj Etički kodeks se odnosi na sve članove Centra, kao i na sve projekte ili delatnosti Centra.

Članovi Centra za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji su prihvatili ovaj Etički kodeks na Osnivačkoj Skupštini Centra 18. juna 2010. godine, kao model dostojnog ponašanja koji usmerava sve članove prema visokim ekološkim i etičkim idealima.